اعضای کارگروه

تعداد بازدید:۱۳۳۱        
اعضای کارگروه تخصصی و اعزامی دانشگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی (دور دوم)
 1– دکتر یوسف رضاپور (دبیر هیأت استانی)

2 – دکتر  علی رستمی (معاون پژوهشی دانشگاه)

3 - دکتر اسکندرفتحی آذر(رئیس کارگروه)

4 -  دکترمحمدتقی پیر بابایی (دبیرکارگروه)

5 - دکترفرزان قالیچی(عضو)

6 -  دکترعلی اصغر جعفرزاده (عضو)

7-   دکتراکبر شیرزاد(عضو)

8- دکتر سیدبهمن موسوی(عضو)

9- فاطمه صادق زاده (کارشناس کارگروه)

 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲