کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی استانی

تعداد بازدید:۲۴۰۸

کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی استانی

 

 

1_ پوریعقوب ،لیلا        

کارشناس هیأت نظارت و ارزیابی استانی
       کلیه امورمربوط به دانشگاههای پیام نوراستان


شماره تماس 3393545-0411 
 
داخلی 3545

 Email:l.pooryaghoob@tabrizu.ac.ir

                                                                                                                                                                         
  

2_ توکلی،زرین         

کارشناس هیأت نظارت و ارزیابی استانی
کلیه امور مربوط  به دانشگاههای آزاد  و 
    مؤسسات آموزش عالی غیردولتی استان
     شماره تماس  3393546-0411  

داخلی
 3546  

Email:z.tavakkoli@tabrizu.ac.ir

3 _ زرندی،سهیلا              

کارشناس هیأت نظارت و ارزیابی استانی  
امور مربوط به وب سایت و پرتال               
 


شماره تماس 3393541-0411 

داخلی 3541
 

                                                             Email:s.zarandi@tabrizu.ac.ir                                                             

 


                           4_صادق زاده،فاطمه                                  

   کارشناس هیأت نظارت و ارزیابی استانی
کلیه امور مربوط به دانشگاههای دولتی


شماره تماس 3393514-0411 

  داخلی 3514
 


Email:f_sadeghzadeh@tabrizu.ac.ir 

  

5_  لامعی،صمد              

    کارشناس هیأت نظارت و ارزیابی استانی
کلیه امور مربوط به دانشگاههای جامع 
        علمی- کاربردی وآموزش های آزاد استان   


شماره تماس 3393543-0411 

داخلی 3543
 

Email:s.lamei@tabrizu.ac.ir


 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۲