قابل توجه اعضای محترم هیأت نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان

احترما به اطلاع می رساند ، بیستمین  جلسه هیأت نظارت و ارزیابی استانی در مورخه 04/08/92 
ساعت  14 الی 16  واقع در حوزه نظارت وارزیابی (طبقه زیرزمین ادارات مرکزی )تشکیل خواهد یافت.