اعضای هیات نظارت و ارزیابی استانی

تعداد بازدید:۱۷۱۰

   اعضای هیأت نظارت برمؤسسات آموزش عالی استان آذر بایجان شرقی

 

  

ردیف نام خانوادگی نام رشته تحصیلی مرتبه علمی سمت رزومه
1 آژیده پرویز  زبان انگلیسی دانشیار  ریاست دانشگاه و رئیس هیأت نظارت استانی  رزومه
2 اعلمی محمد تقی  عمران_آب  دانشیار معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی و نائب رئیس هیأت نظارت استانی  رزومه
3 رضاپور یوسف  برنامه ریزی درسی  استادیار رئیس گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی و دبیر هیأت نظارت استانی  رزومه
4 فتحی آذر اسکندر  آموزش علوم  استاد عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و عضو هیأت نظارت استانی  رزومه
5 جعفرزاده علی اصغر  خاکشناسی استاد عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و عضو هیأت نظارت استانی  رزومه
6 امین مظفری فاروق مدیریت آموزش عالی  استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و عضو هیأت نظارت استانی  رزومه
7 باقری اصل حیدر فقه و حقوق اسلامی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و عضو هیأت نظارت استانی رزومه
8 قالیچی فرزان مکانیک استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند و عضو هیأت نظارت استانی رزومه
9 شیرزاد اکبر کشاورزی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و عضو هیأت نظارت استانی رزومه
10 یعقوبی حسن روانشناسی استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و عضو هیأت نظارت استانی رزومه
11 میرغلامی مرتضی  معماری استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و عضو هیأت نظارت استانی  رزومه

 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۲