آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی آئین نامه صدور مجوز دورره های علمی کاربردیآیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته۱
بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردیموارد خاص
شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیئت های نظارت و ارزیابی استانیموارد خاص
لیست دانشگاههای منتخب استانهاموارد خاص
نظارت شوراموارد خاص
هماهنگی هیئت استانیموارد خاص
دستوالعمل تشکیل کارگروه های تخصصی هیات های نظارت استانیموارد خاص
بخش نامه برنامه هیئت استانیموارد خاص
آئین نامه دفتر نظارتموارد خاص
فرم ب بازدیدازدانشگاه آزاداسلامیفرم های بازدیدازدانشگاه هاوموسسات آموزش عالی
فرم ب بازدیدازدانشگاه آزاداسلامیفرم های بازدیدازدانشگاه هاوموسسات آموزش عالی
فرم الف بازدیدازدانشگاه آزاداسلامیفرم های بازدیدازدانشگاه هاوموسسات آموزش عالی
فرم الففرم های بازدیدازدانشگاه هاوموسسات آموزش عالی
فرم قرارداد اجرای کارگاه آموزشیمرکز فناوری اطلاعات
فرم پیشنهادکارگاه آموزشیمرکز فناوری اطلاعات