اعضای شورای مرکزی

تعداد بازدید:۹۰۶

اعضای شورای مرکزی تضمین کیفیتردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

رشته

مرتبه علمی

ایمیل

تلفن تماس

رزومه

1

 

 

رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا

 

 

 

 

2

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

 

 

3

 

 

معاون پژوهشی دانشگاه

 

 

 

 

 

4

 

 

 معاون اداری مالی

 

 

 

 

 

5

 

 

معاون دانشجویی دانشگاه

 

 

 

 

 

6

 

 

رئیس مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه به عنوان نائب رئیس

 

 

 

 

 

7

 

 

رئیس دانشکده

 

 

 

 

 

8

 

 

رئیس دانشکده

 

 

 

 

 

9

 

 

رئیس دانشکده

 

 

 

 

 

10

 

 

رئیس دانشکده

 

 

 

 

 

11

 

 

رئیس دانشکده

 

 

 

 

 

12

 

 

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

13

 

 

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲