معرفی مرکز

تعداد بازدید:۹۶۹

 مرکز ارزشیابی و کیفیت دانشگاه

امروزه کیفیت نظام دانشگاهی به عنوان رکن اصلی آموزش عالی ، از مسائل مهم در مدیریت دانشگاهی به حساب می آید. کیفیت خودبخود ایجاد نمی شودو باید برای آن برنامه ریزی کرد و شالوده یک برنامه ریزی علمی و راهبردی نیز بر ارزشیابی جامع استوار است. بنابراین جهت استقرار نظام کارآمد ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی می بایست نهادی تخصصی برای این منظور در هر دانشگاه تشکیل شودو مدیریت این امر را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر در هر دانشگاه می بایست مرکز یا دفتری تحت عنوان ارزشیابی و تضمین کیفیت را به منظور برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای ارزشیابی بر مبنای رویکردهای علمی و بهره گیری از نتایج آن در جهت برنامه ریزی توسعه دانشگاه ایجاد نماید. از اینرو این آیین نامه به منظور تعیین اهداف ، وظایف و تشکیلات مرکز / دفتر مذکور تدوین شده است.

اهداف

اشاعه فرهنگ ارزشیابی ، شفاف سازی عملکرد و پاسخگویی در نظام دانشگاهی و برانگیختن جامعه دانشگاهی نسبت به ضرورت توجه به بهبود مستمر کیفیت

تعیین ، بررسی و تحلیل مولفه های تشکیل دهنده تعالی و تضمین کیفیت نظام دانشگاهی
 
طراحی و اجرای روش ها و راهبردهای ارتقاء تعالی عملکردی و تضمین کیفیت نظام دانشگاهی

ایجاد تصویری واقعی از وضعیت موجود مولفه های نظام دانشگاهی بر مبنای نتایج ارزشیابی و احیاء ارتباط مفقوده آن با نظام برنامه ریزیی

فراهم نمودن زمینه مشارکت فعال اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، دانش آموختگان و کارفرمایان ( شبکه ذی نفعان نظام دانشگاهی ) در امر بهبود مستمر کیفیت
 
تجمیع ، هماهنگی ، انسجام و هم افزایی در غعالیت های ارزشیابی نظام دانشگاهی

جلب اعتماد و اطمینان اعضای هیات علمی و برطرف کردن دید قضاوت و بازرسی نسبت به ارزشیابی و ایجاد دیدگاه بهبود مستمر کیفیت

وظایف

وظیفه اصلی و اساسی این مرکز سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اجرای ارزیابی کلیه فعالیت ها ، فرایند ها و عواملی است که به طریق مختلف بر تعالی عملکرد و تضمین کیفیت نظام دانشگاهی موثرند و در این زمینه از کلیه راهبردهای ارزشیابی جامع و سیستماتیک استفاده خواهد نمود. با این توضیح وظایف عملیاتی عبارتند از:


برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و پیگیری انجام فعالیت های ارزشیابی کیفیت در سطح خرد و کلان
 
ترویج دانش ارزشیابی به عنوان لازمه بهبود کیفیت در بین اعضای هیات علمی ، مدیران ، کارکنان و دانشجویان

یاری دادن به گروههای آموزشی برای انجام ارزشیابی درونی و بیرونی از طریق ارائه خدمات مشاوره ای ، فراهم نمودن تسهیلات آموزشی ( نظیر برگزاری کارگاه و ارائه خدمات مشاوره ای ) ، پژوهشی و حمایت های مالی

فراهم نمودن زمینه اعتبار سنجی گروه های آموزشی

نظارت بر عملکرد گروه های ارزشیابی سازمان سنجش آموزش کشور و همکاری در جهت پیشبرد سیاست ها و برنامه ها در حوزه ارشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی

بررسی و تلخیص گزارشهای ارزشیابی درونی و بیرونی و تدوین گزارش جامع ارزشیابی دانشکده ها و دانشگاه
 
برنامه ریزی و به کار گیری سازو کار مناسب جهت کاربست پیشنهاد های ارائه شده در گزارش های ارزشیابی درونی و بیرونی در سطح گروههای آموزشی ، دانشکده ها و دانشگاه

انجام فعالیت های مربوط به ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطح کلان دانشگاه ( ارزشیابی عملکرد ) بر اساس دستورالعمل های ابلاغی

ایجاد بانک اطلاعات داده های مورد نیاز در ارزشیابی نظام آموزش عالی

ایجاد بانک اطلاعات منابع علمی و تخصصی در حوزه تضمین کیفیت و تعالی عملکردی نظام دانشگاهی
 
تدوین گزارشهای سالانه از اقدامات مربوط به ارزشیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه

ارائه نظر مشورتی به مدیران و مسئولان دانشگاه درباره سیاست های بهبود و ارتقای کیفیت علمی

برگزاری نشست ها و همایش های علمی درباره ارزشیابی و تضمین کیفیت و تعالی عملکردهای دانشگاه

انجام یا حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با ارزشیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲