کارگروه تخصصی دانشگاههای علمی کاربردی و آموزش های عالی آزاد