موسسات آموزش عالی غیردولتی

آدرس و شماره تلفن دانشگاههای دولتی استان(فایل پیوست)