پرتال نظارت وارزیابی دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۱۲۹۱

 

پیرو نامه شماره 1976 /4/23 مورخ 10/2/86 وزارت علوم وبا هدف تسریع در ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ودفتر نظارت وارزیابی  آموزش عالی ، آمار واطلاعات دانشگاه تبریز از سال  1386 درپورتال وزارت علوم  ثبت ودر هر نیم سال تحصیلی طبق درخواست دفتر نظارت وارزیابی وزارت علوم در تاریخ های مقرر به روز می گردد.

 آمار واطلاعات ثبت شده در پورتال دفتر نظارت وارزیابی به شرح ذیل می باشد:

1_واحدهای دانشگاه (واحد اصلی و واحدهای اقماری دانشگاه )
2_ دانشکده ها (به تفکیک واحد اصلی و واحدهای اقماری)
3_ گروههای آموزشی دانشگاه
4_ رشته های تحصیلی دانشگاه
5_ طرح جامع آموزشی (مصوب شورای گسترش) دانشگاه یا موسسه آموزش عالی
6_ آمار پذیرفته شدگان (ثبت نام شده) در دانشگاه
7_آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه
8_آمار دانش آموختگان دانشگاه
 9_مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه
10_ مشخصات دانشجویان بورسیه دانشگاه
11_ثبت درخواست سهمیه بورس داخل به تفکیک گروههای آموزشی و رشته تحصیلی
12_ ثبت درخواست استفاده از قانون نحوه تامین هیات علمی - طرح سربازی
13_ثبت اعلام نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استخدام عضو هیات علمی جدید
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲