کارگاههای آموزشی

تعداد بازدید:۹۴۶

لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده

 

عنوان کارگاه

مجری/مدرس

سال اجرا

دانشکده

1

آشنایی با اینترنت

دکتر حسینی نسب

79

علوم تربیتی و روانشناسی

2

مهارتهای تدریس 1

دکتر حسینی نسب

80

علوم تربیتی و روانشناسی

3

مهارتهای تدریس 2

دکتر حسینی نسب

80

علوم تربیتی و روانشناسی

4

روش تحقیق

دکتر حسینی نسب

80

علوم تربیتی و روانشناسی

5

GIS مرحله اول

دکتررسولی

80

علوم انسانی و اجتماعی

6

RS سنجش از دور مرحله اول

دکتر رسولی

80

علوم انسانی و اجتماعی

7

GPS مرحله اول

دکتر رسولی

80

علوم انسانی و اجتماعی

8

سیستم بینایی و کاربرد آ در صنایع تولیدی

دکتر زادشکویان

80

مکانیک

9

روش تحقیق در اقتصاد

دکتر کازرونی

80

علوم انسانی و اجتماعی

10

طراحی قالبهای دایکاست تحت فشار

مهندس ملتجی حق

80

مکانیک

11

آشنایی با فرایند تزریق پلاستیک

دکتر شلش نژاد

80

مکانیک

12

روشهای پیشرفته در طراحی و تولید

دکتر طلوعی راد

80

مکانیک

12

فرایندهای تولید مخصوص

مهندس داودی

80

مکانیک

14

بررسی ساختمان و اصول برنامه نویسی و ماشینهای کنترل عددی

مهندس شبگرد

80

مکانیک

15

کاربردهای علمی و صنعتی پلاسها

دکتر سبحانیان

80

مرکزتحقیقات علوم پایه ایران

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲