اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۱۰۷۷

 اهداف و وظایف گروه برنامه­ریزی ، نظارت و ارزیابی

 • - اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.
 • -  جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به ان و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.
 • -  همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
 • -  تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.
 • - ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده.
 • - جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و... در دانشگاه.
 • - ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • - ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط دانشجویان و نظر خواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 • - بررسی و تصویب طرحهای مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • - بررسی وضعیت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخصها و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش.
 • - بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی و پژوهشی، دانشکده ها و پژوهشکده­ها و سایر واحدهای دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت­ها و سایر واحدهای ذیربط دانشگاه.
 • - بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه.
 • - ارتباط با دانشگاه­های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی و استفاده بهینه از آن.
 • -  نظارت و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران با هماهنگی و همکاری معاونت های ذی ربط .
 • - برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوط.
 • - انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهش و فناوری دانشگاه.
 • - تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم در زمینه مربوط.
 • -  نظارت برنحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.
 • - نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت های ذی ربط.
 • - انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست دانشگاه.

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲