دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۱۵۰۴

   دفترچه تلفن گروه برنامه ریزی ،نظارت وارزیابی

برای تماس با شماره­های داخلی از خارج دانشگاه به اول شماره داخلی 339 اضافه       نمایید. ( (شماره داخلی)339 -0411 ) 

                                                    شماره نمابر 3393545

ردیف  نام خانوادگی                نام                                                       پست سازمانی                                 شماره داخلی شماره مستقیم
1 رضاپور یوسف رئیس گروه 3513 3393513
2 برزگر قادر           کارشناس برنامه  ریزی                3516 3393516
3 پوریعقوب لیلا کارشناس نظارت و ارزیابی 3545 3393545
4 توکلی زرین کارشناس نظارت و ارزیابی 3546 3393546
5 دوادی خدیجه مسئول امور اداری 3514 3393514
6 راسخی سکینه کارشناس نظارت وارزیابی 3537 3393537
7 زرندی سهیلا کارشناس نظارت و ارزیابی 3541 3355995
3393541
8 سعادت رضا کارشناس برنامه ریزی 3516 3393516
9 صادق زاده فاطمه کارشناس برنامه ریزی  3514   3393514
10 لامعی صمد کارشناس نظارت و ارزیابی 3543 3393543آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۲