امور مربوط به ارزیابی اساتید

تعداد بازدید:۹۹۱

 

 1.هماهنگی با دانشکده ها جهت ارزیابی و اعلام زمان ارزیابی .

2. درخواست لیست اعضای هیات علمی و مدرسین جهت ارزیابی برای دانشکده های اقماری در هر نیمسال.

3. آماده کردن بسته های ارزیابی طبق لیست دریافتی از دانشکده های اقماری.

4. بررسی برگه های ارزیابی و آماده نمودن جهت استخراج نتایج آنها.

5. ارسال گزارش نتایج ارزیابی به ریاست محترم دانشگاه ومعاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .

6. ارسال گزارش نتایج ارزیابی به ریاست محترم دانشکده ها.

7. تهیه گزارش آماری از نتایج ارزیابی ها .

8. فعال سازی سایت سیستم سما جهت ارزیابی اعضای محترم هیات علمی در زمان تعیین شده.

9. ارسال نتایج ارزیابی به اعضای محترم هیات علمی جهت تکمیل پرونده ارتقاء .

10. تکمیل قسمت ارزیابی تمدیدقراردادهای اعضای محترم هیات علمی پیمانی .

11. هماهنگی با شرکت سما جهت رفع اشکالات و ارتقاء سیستم .

12. ثبت بعضی از اطلاعات اساتید در سیستم سما.

13. ارسال کارنامه اعضای محترم هیات علمی در هر نیمسال بصورت شخصی و محرمانه.


 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۲