ارزیابی عملکرد آموزشی ۵ ساله

تعداد بازدید:۱۰۸۴

  

هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود و نیز تحقق رسالت و اهداف پیش بینی شده ، بالاخص در محیط های پویا نیازمند به ارزیابی است . فقدان وجود نظام ارزیابی در یک سیستم و سازمان به معنای عدم بر قراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است . ارزیابی عملکرد موجب هوشمندی سازمان و برانگیختن مجموعه عوامل و افراد در جهت اهداف می شود .

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه تبریز نیز به منظور آگاهی از روند رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاه که یک اقدام راهبردی در راستای تحقق رسالت و اهداف است ، عملکرد آموزشی دانشگاه را از سال  1387 بر مبنای برنامه های پنج ساله اول و دوم در5  شاخص عمده که داده ها ی آن با تکیه بر آمار و ارقام جمع آوری شده از دانشکده هاست مورد ارزیابی قرار داده است ، که نتایج مربوطه به تفکیک دانشکده / آموزشکده / پژوهشکده ها ، و نیز در سطح دانشگاه گزارش می گردد.

 

 ارزیابی عملکرد   دانشگاه تبریز  در سال87 برا ساس برنامه پنج سال اول  توسعه آموزشی (91-86)


plan.tabrizu.ac.ir/Files/عملکرد87.pdf


  ارزیابی عملکرد   دانشگاه تبریز  در سال 89 بر اساس برنامه پنج سال اول توسعه آموزشی (91- 86 )

plan.tabrizu.ac.ir/Files/عملکرد89.pdfآخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲