کارکنان

تعداد بازدید:۲۵۷۴

 

 

 

ردیف

  نام خانوادگی           نام      رشته تحصیلی    مقطع   سمت                      ایمیل                              

1

برزگر

   قادر

برنامه ریزی درسی

کارشناس ارشد

کارشناس برنامه ریزی آموزشی


gh-barzegar@tabrizu.ac.ir
                   
                                                

2

پوریعقوب

  لیلا

تکنولوژی آموزشی

کارشناس

کارشناس طرح ونظارت و ارزیابی

 l.pooryaghoob@tabrizu.ac.ir

3

توکلی

 زرین

ریاضیات

کارشناس

کارشناس طرح ونظارت و ارزیابی

z.tavakkoli@tabrizu.ac.ir 

4

دوادی

خدیجه

علوم تجربی

 دیپلم

مسئول امور دفتری و بایگانی

 kh-davadi@tabriu.ac.ir

5

 راسخی

سکینه

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناس

کارشناس مسئول طرح ونظارت و ارزیابی

s.rasekhi@tabrizu.ac.ir 

6

زرندی

 سهیلا

مدیریت اجرایی

کارشناس ارشد

کارشناس طرح ونظارت و ارزیابی

zarandi@tabrizu.ac.ir

7

سعادت

رضا

 مدیریت برنامه ریزی

کارشناس

 کارشناس توسعه برنامه های آموزشی

r-saadat@tabrizu.ac.ir

8

صادق زاده

 فاطمه

مدیریت آموزشی

کارشناس ارشد

کارشناس مسئول توسعه برنامه های آموزشی

f-sadeghzadeh@tabrizu.ac.ir    

9

لامعی

صمد

مدیریت اجرایی

کارشناس

کارشناس طرح ونظارت و ارزیابی

s.lamei@tabrizu.ac.ir آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۲