رئیس


 

نام :    یوسف                              نام خانوادگی :  رضاپور       
مرتبه علمی : استادیار
        

آدرس پستی: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی

آدرس الکترونیکی:razapouryousef@yahoo.com

تلفن تماس:  09144072898 و 3393513- 0411