خلاصه آمایش


  
 

خلاصه گزارش آمایش استان


جهت مطالعه به فایل پیوست مراجعه فرمائید.